Remuneration Policy

    • flag nordicom

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i Nordicom A/S inden det indgår, forlænger eller foretager væsentlige ændringer i en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling den 23. april 2014.
Vederlagspolitik samt retningslinjer for incitamentsaflønning

Vederlagspolitikken har til formål at sikre sammenfald mellem bestyrelsens, direktionens og aktionærernes interesser.

Med denne politik tilstræbes det, at de udbetalte vederlag til enhver tid står i rimeligt forhold til de opnåede resultater og Selskabets situation. Formålet med Selskabets aflønning, herunder incitamentsaflønning, er at tiltrække og fastholde de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer samt fremme ledelsens incitament til at realisere Selskabets målsætninger og skabe værdi i og for Selskabet.

Vederlag til bestyrelsens medlemmer godkendes af Selskabets ordinære generalforsamling, mens direktionens vederlag godkendes af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra bestyrelsens formandskab.

 

Vederlag for bestyrelsen i Nordicom A/S

Medlemmer af Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast årligt basisvederlag, der er baseret på karakteren og omfanget af bestyrelsesarbejdet samt antallet af møder. Det tilstræbes, at bestyrelsen honoreres på niveau med sammenlignelige selskaber, men dog tillige under hensynstagen til et eventuelt behov for merarbejde m.v. som følge af specielle forhold i og for Selskabet.

Formanden for bestyrelsen modtager tre gange basisvederlag, mens bestyrelsens næstformand modtager to gange basisvederlag.

Udover basisvederlaget ydes et årligt udvalgsvederlag til medlemmerne af de nedsatte bestyrelsesudvalg, pt. kun et revisionsudvalg, hvor formanden for udvalget modtager to gange udvalgsvederlag.

Størrelsen på bestyrelsens og de nedsatte udvalgs basisvederlag, pt. kun et revisionsudvalg, godkendes hvert år af generalforsamlingen. Oplysninger om det samlede vederlag til bestyrelsen fremgår af Selskabets årsrapport.

Bestyrelsen er ikke incitamentsaflønnet, og bestyrelsen deltager ikke i pensionsordninger eller lignende i Selskabet.

 

Vederlag for direktionen i Nordicom A/S

Det tilstræbes, at direktionen honoreres på et konkurrencedygtigt niveau under hensynstagen til det enkelte direktionsmedlems kompetencer og indsats samt opnåede resultater. Det samlede vederlag til direktionen udgøres af faste og variable elementer, hvor de variable elementer skal sikre en målrettet og motiveret indsats, som står i rimeligt forhold til de opnåede resultater og Selskabets situation.

Det faste vederlagselement består af henholdsvis en fast grundløn, firmabil, telefon, internet og avis samt et pensionsbidrag på 10 % af den faste grundløn.

Det variable vederlagselement består af et bonusprogram, der er baseret på specifikke målsætninger fastsat af bestyrelsen. Målsætningerne knytter sig til Selskabets indtjening og til en række individuelle forhold. Bonustildelingen kan maksimalt udgøre 20 % af den faste årlige grundløn.

Direktionen har ikke aktieoptioner eller andre aktiebaserede instrumenter.

Direktionen har et opsigelsesvarsel på 12 måneder ved opsigelse fra Selskabets side og en fratrædelsesgodtgørelse, der maksimalt kan udgøre 12 gange den faste månedlige grundløn.

 

Incitamentsaflønning

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i Nordicom A/S, inden den indgår, forlænger eller foretager væsentlige ændringer i en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af Selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen.

Disse retningslinjer er senest behandlet og godkendt på Selskabets generalforsamling den 23. april 2014 og omfatter alene direktionens incitamentsaflønning. Retningslinjerne for Selskabets direktion omfatter den(de) direktør(er), der er anmeldt til Selskabsstyrelsen som direktør for Selskabet.

Remuneration Policy AGM 2020 Proposal