Corporate Governance

Nordicom A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er en del af reglerne for notering på NASDAQ Copenhagen. Reglerne omhandler bl.a. selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning og organisering, bestyrelsens og direktionens vederlag samt regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision. Anbefalingerne for god selskabsledelse er offentligt tilgængelige på hjemmesiden: www.corporategovernance.dk.

Nordicoms bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. En række interne procedurer og kontroller er implementeret og vurderes løbende.

Nordicom skal som børsnoteret selskab følge anbefalingerne eller forklare, hvis en anbefaling ikke følges, hvorfor selskabet har valgt anderledes. Nordicom har valgt at fravige på følgende punkter:

Pkt. 1.1.1:

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet.

Fravigelse:

Nordicoms væsentligste fokus er at gennemføre en restruktureringsplan udarbejdet af selskabets ledelse. Under restruktureringsplanens gennemførelse vil dialogen med øvrige aktionærer foregå via fondsbørsmeddelelser, delårs- og årsrapporter samt på generalforsamlinger og ikke med udgangspunkt i en af selskabet valgt Investor Relation-strategi med gensidig dialog med aktionærer. Selskabet tilstræber åbenhed i fondsbørsmeddelelser, delårs- og årsrapporter samt på generalforsamlinger. Når restruktureringsplanen er gennemført vil selskabet foretage en gennemgang og opdatere sine politikker, herunder vedrørende investor relation strategi.

Pkt. 1.1.2:

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom.

Fravigelse:

Selskabet har som følge af restruktureringsplanens gennemførelse ikke separate politikker herfor på nuværende tidspunkt, jf. også pkt. 1.1.1. Når restruktureringsplanen er gennemført vil selskabet foretage en gennemgang og opdatere sine politikker, herunder vedrørende selskabets forhold til sine interessenter.

Pkt. 1.1.3:

Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter.

Fravigelse:

I tidsrummet mellem offentliggørelse af hel- og halvårsrapporter har Nordicom fravalgt at offentliggøre delårsrapporter og periodemeddelelser. Det er ledelsens vurdering, at delårsrapporter og periodemeddelelser ud over halvårsrapporten ikke vil bidrage til en bedre forståelse af selskabets aktiviteter.

Pkt. 2.1.6:

Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætter konkrete mål, og i ledelsesberetningen, i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf.

Fravigelse:

Nordicom har ikke opstillet konkrete mål for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, udover hvad der kræves iht. Selskabslovgivningen, da dette ikke skønnes relevant under hensyntagen til selskabets størrelse.

Pkt. 2.2.1:

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.

Fravigelse:

Ledelsens væsentligste fokus er at gennemføre restruktureringsplanen, og under hensyntagen hertil har ledelsen valgt ikke at arbejde aktivt og struktureret med samfundsansvar. Nordicom har som konsekvens heraf ikke politikker for samfundsansvar. Nordicoms ledelse vil i 2017 igen arbejde aktivt og struktureret med samfundsansvar.

Pkt. 3.4.6:

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg.

Fravigelse:

Bestyrelsen mener, at opgaverne med at beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen, og evaluere ledelsesorganernes struktur, størrelse, sammensætning, resultater og ledelsesmedlemmers kompetence bedst varetages af den samlede bestyrelse.

Pkt. 3.4.7 og 3.4.8:

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg.

Fravigelse:

Bestyrelsen har ikke fundet det hensigtsmæssigt at nedsætte et særskilt vederlagsudvalg. Bestyrelsen mener, at opgaverne med at vurdere ledelsens vederlag bedst varetages af den samlede bestyrelse.

Pkt. 4.1.2:

Det anbefales blandt andet, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter, indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable løndele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige. Endvidere anbefales det, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter, er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår.

Fravigelse:

Nordicom har valgt delvist at fravige dette punkt. Variable løndele baseres på specifikke målsætninger fastsat af bestyrelsen, og som bestyrelsen benytter som grundlag for fastsættelse af størrelsen af den variable løndel, som maksimalt kan udgøre 20 % af den faste årsløn. Nordicom finder det derfor alene relevant at kræve tilbagebetaling af variable løndele i tilfælde, hvor Nordicom har et krav på tilbagebetaling i henhold til dansk ret.

Henset til selskabets situation vurderes det ikke relevant at have optjeningsperioder, der strækker over mere end ét år.

Nordicom har valgt at offentliggøre den fulde lovpligtige redegørelse her på denne side.

Der henvises ligeledes til selskabets årsrapport.

corporate governance 28 marts 2019
corporate governance 28 marts 2018
corporate governance 30 marts 2017
corporate governance 1 januar 2016
corporate governance 26 marts 2015
corporate governance 26 marts 2014